Badminton - Spille og turneringsregler

§ 1 stk. 1: DELTAGERBERETTIGELSE.
Til deltagelse i turneringer og stævner er berettiget enhver klub, der har sit medlemskab til Aalborg Firmasport i orden, og som betaler de til hver turnering eller stævne fastsatte startgebyrer m.v.

stk. 2: Spillere skal på stævnedagen være fyldt 16 år.

stk. 3: Veteran 1- og 2-spillere skal på stævnedagen være fyldt 35 år.
Veteran 3-spillere skal være fyldt 45 år, og Veteran 4-spillere skal være fyldt 55 år.

stk. 4: Et klubmedlem, som har påbegyndt en turnering og bliver arbejdsløs, er deltagerberettiget indtil medlemmet får arbejde i et andet firma eller påbegynder at deltage for anden klub indenfor AAFS eller for anden sammenslutning.

stk. 5: Medlemmers ægtefæller er også deltagerberettiget, dog skal Aalborg Firmasports love for medlemsklubber/individuelle medlemmer være opfyldt.

stk. 6: Spillere, som indenfor de foregående 12 måneder har deltaget på - eller været udtaget til - et landshold eller et hold i 1., 2. eller 3. Division samt Danmarksserien under DBF er ikke deltagerberettiget i Aalborg Firmasports turneringer, og som følge heraf heller ikke deltagerberettiget i kreds- og landsstævner.

stk. 7: Til samtlige stævner arrangeret af DFIF eller Aalborg Firmasport kan spillere (par) kun tilmeldes i 2 kategorier.

stk. 8: Doubler sammensat fra 2 forskellige klubber er deltagerberettiget i alle rækker ved Aalborg Firmasports interne stævner.
Til kreds- og landsstævner skal klubberne altid danne egne hold/par, før man udnytter muligheden for at mixe med andre klubber/enkeltmedlemmer - jvfr. Aalborg Firmasports love § 14 stk. 6.


§ 2 stk. 1: KREDS- OG LANDSSTÆVNER.
Til kredsstævner for hold er det foregående sæsons Aalborgmestre i hver serie, som er deltagerberettiget (dette gælder dog ikke, hvis der er fri tilmelding).

stk. 2: Til kredsstævner i individuel turnering er det badmintonudvalget under Aalborg Firmasport, som udpeger de enkelte deltagere efter skøn (dette gælder dog ikke, hvis der er fri tilmelding).

stk. 3: Til deltagelse i landsstævner er det kun kredsvinderen eller et af de efterfølgende placerede hold fra hver serie, som kan deltage.

stk. 4: Til landsstævner i individuel turnering er det kun nr. 1 og 2 ved kredsmesterskaberne i hver række, der er deltagerberettiget.


§ 3 stk. 1: TILMELDING.
Før hver turnering eller stævne udsendes indbydelser. Tilmelding sker til den i indbydelsen nævnte adresse, og inden den fastsatte frists udløb.

stk. 2: Ikke rettidig afgivet tilmelding udelukker fra deltagelse i den turnering eller det stævne, indbydelsen omfatter.

stk. 3: Ved tilmelding skal holdene opstilles med spillere (par) i rækkefølge efter dygtighed (styrke) og med den stærkeste spiller øverst i hver kategori. Reserver skal også tilmeldes.

stk. 4: Dygtigere spillere end de på holdet tilmeldte kan ikke indsættes som reserver.


§ 4 stk. 1: TURNERINGSPLAN.
Aalborg Firmasport udsender skemaer over turneringen (turneringsplan), hvori tid og sted for de respektive kampe er angivet.

stk. 2: Klubberne skal overholde de i planen fastsatte og meddelte tider og steder for kampens afholdelse.


§ 5 stk. 1: STÆVNEOMFANG.
Holdturneringen afvikles i følgende rækker:
SERIE 1: Hold bestående af 2 damer og 3 herrer. I hver match spilles 7 kampe i følgende orden: HD, DD, 3. HS, 1. HS, DS, 2. HS, og MD.
SERIE 2: Hold bestående af 1 dame og 2 herrer. I hver match spilles 4 kampe i følgende orden: HD, DS, HS og MD.
SERIE 3 - HERRER: Hold bestående af 4 herrer. I hver match spilles 6 kampe i følgende orden: 1. HS, 2. HS, 3. HS, 4. HS, 1. HD og 2. HD.
SERIE 3 - DAMER: Hold bestående af 4 damer. I hver match spilles 6 kampe i følgende orden: 1. DS, 2. DS, 3. DS, 4. DS, 1. DD og 2. DD.
SERIE 4: Hold bestående af 2 herrer og 2 damer - alle over 35 år. I hver match spilles 4 kampe i følgende orden: HD, DD, 1. MD og 2. MD.


§ 6 stk. 1: STÆVNEAFVIKLING/KLASSIFICERING.
Stævner i individuel turnering udskrives i følgende rækker:
Mesterrække-spillere - er spillere, som rangerer i landsdelsserierne samt i Serie 1 og Serie 2 eller er registreret som A-spillere under DBF indenfor de
foregående 12 mdr.
A-række-spillere - er spillere, som har deltaget i DBF's turneringer i Serie 3 og 4 indenfor de foregående 12 mdr.
B-række-spillere - er spillere, som har deltaget i DBF's turneringer under Serie 4 samt andre løbende turneringer indenfor de foregående 12 mdr.
C-række-spillere - er spillere, som de foregående 12 mdr. ikke har deltaget i andre turneringer end AAFS's interne turneringer, og som ikke strider imod reglerne i det foregående.
stk. 2:
Veteran 1-spillere - er spillere, der på stævnedagen er fyldt 35 år, og som indenfor de foregående 12 mdr. har deltaget i turneringer udenfor AAFS's egne turneringer.
Veteran 2-spillere - er spillere, der på stævnedagen er fyldt 35 år, og som de foregående 12 mdr. IKKE har deltaget i andre turneringer end AAFS's egne.
Veteran 3-spillere - er spillere, der på stævnedagen er fyldt 45 år.
Veteran 4-spillere - er spillere, der på stævnedagen er fyldt 55 år.

stk. 3: Såfremt en veteranspiller deltager i seniorkampe, betragtes han/hun som seniorspiller, og kan derfor ikke deltage i nogle veteranrækker - dette gælder dog ikke ved AAFS's interne stævner.

stk. 4: En turnering eller et stævne kan afvikles efter Cup- eller point-systemet - enkelt eller dobbelt - hvilket i hvert tilfælde vil fremgå af den udsendte indbydelse.

stk. 5: Spilles der efter Cupsystemet, gælder det af afdelingen fastsatte spilleskema, og der foretages åben lodtrækning, som klublederne kan blive indbudt til at overvære.

stk. 6: Anvendes pointsystemet, spilles alle mod alle, indenfor de respektive kredse eller rækker (enkelt eller dobbelt), således at vundet kamp giver 2 point, uafgjort 1 point og tabt 0 point.

stk. 7: Det hold, der opnår flest point i sin række, er vinder af denne.

stk. 8: Står to eller flere klubber lige i point, er det den klub, der har største forskel i sæt (vundne sæt minus afgivne sæt) susidiært største forskel i bolde (vundne bolde minus afgivne bolde), der vinder.
Er stillingen stadig lige, spilles omkamp efter turneringsledelsens bestemmelse.

stk. 9: Præmietagere ved AAFS's interne stævner rykkes automatisk en række op til de efterfølgende interne stævner.

stk. 10: Spillere/par, der ikke har været præmietagere, eller har vundet en eneste kamp ved AAFS's interne stævner indenfor de seneste 2 år, kan rykkes en klasse ned, såfremt dette ikke bryder med klassificeringen.

stk. 11: I AAFS's interne turneringer er det singlen, der bestemmer i hvilken kategori, man spiller i i double/mix. Spiller man f.eks. i B-rækken i single, skal man også spille i B-rækken i double /mix.

stk. 12: Doublespillere, der er rykket op i en højereliggende række, er ved singledeltagelse ikke forpligtet til at spille i denne række, med mindre spillernes singleresultater eller klassificering påbyder dette.


§ 7 stk. 1: RESERVER.
I stedet for en manglende spiller på et hold (hvilket vil sige en spiller, der stadig er til disposition for klubben), kan en hvilken som helst af den respektive klubs øvrige medlemmer anvendes som reserve. Dog kan samme spiller fra eet hold kun anvendes som reserve på et andet hold 2 gange. Når en spiller har spillet 3 kampe på eet hold, betragtes spilleren som fast spiller på holdet.

stk. 2: En spiller kan anvendes som reserve 2 gange på højere rangerende hold i AAFS's turnering, uden at miste retten til fortsat deltagelse på sit oprindelige hold. EN SPILLER KAN PÅ INGEN MÅDE ANVENDES SOM RESERVE PÅ LAVERE RANGERENDE HOLD. En spiller, der én gang af sin klub under Dansk Badminton Forbund, har været benyttet som reserve på højere hold end Jyllandsserien, er fortsat deltagerberettiget i firmaturneringen. Anden gang han/hun benyttes på højere hold end Jyllandsserien, er han/hun udelukket fra firmaturneringen fra pågældende spilledato og resten af den pågældende sæson.

stk. 3: Ved kreds- og landsstævner indsættes reserven efter følgende regler: En reserve indsættes på sidstepladsen i singlerne, og de øvrige rykkes en plads op.

stk. 4: Ved kreds- og landsstævner indgår reserven på den udeblevnes plads i doublerne i den oprindelige holdopstilling. Mangler et par i double, og et nyt par indsættes, skal dette par indgå som sidste double, og det ifølge den oprindelige holdopstilling tilstedeværende par rykkes op.

stk. 5: Mangler der er dame, må den anden dame KUN spille i den kategori, hvori hun er anmeldt, d.v.s. enten single eller mixed-double, ikke begge dele.

stk. 6: Såfremt der sker noget med en af spillerne under en kamp, og denne ikke kan fortsætte, er kampen vundet af modstanderen.

stk. 7: Vedr. stævner: En spiller, der udgår af et doublepar kan ikke erstattes med en spiller, der allerede har spillet i samme kategori, eller med en, som allerede er tilmeldt i 2 kategorier.
Nye spillere kan indsættes i single før turneringens start i seniorrækkerne A, B og C samt veteranrækkerne 2, 3 og 4.
Spillere, som kun er tilmeldt i én kategori, kan automatisk anvendes som reserve i en anden kategori, blot klassificeringsreglerne er opfyldt. Dog skal reserver i doubler indsættes inden parrets første kamp.

stk. 8: I Aalborg Firmasports turneringer indsættes reserven i styrke-orden i singlerne.

stk. 9: I Aalborg Firmasports turneringer indgår reserven i doublerne på den udeblevnes plads i den oprindelige holdopstilling. Mangler et par i double og et nyt par indsættes, stilles der op i styrkeorden.


§ 8 stk. 1: ÆNDRING AF HOLD:
Skulle en klub få tilgang af stærkere spillere, enten udefra eller ved oprykning af juniorer, eller ved at en spiller i sæsonens løb har vist sig berettiget til at indgå på et højere hold, kan en spiller fra dette hold nedrykkes til det nærmeste hold, og så fremdeles, når følgende iagttages:
 § 8 stk. 2-4.

stk. 2: En spiller, der har spillet på et hold, må ikke i samme sæson spille på lavere rangerende hold, før det højere rangerende hold har spillet, eller samme dag spiller en match uden denne spillers deltagelse. Dette skal forstås således, at alle højere rangerende hold skal have spillet en match uden den pågældende spiller.

stk. 3: En spiller kan ikke nedrykkes til et lavere rangerende hold, hvis han/hun har spillet halvdelen af matcherne på højere rangerende hold.

stk. 4: Ved samme dag, forstås samme spillerunde, og de i sæson-programmet fastlagte turneringsdage vil derfor være gældende for spilleres berettigede overflytning til forskellige hold, uanset om en match spilles på andre dage.

stk. 5: Husk at anføre "R" for anvendte reserver på holdskemaet.


§ 9 stk. 1: KAMPENS AFVIKLING.
Såfremt en klub ikke er rede til at spille senest 10 min. efter det for matchen fastsatte tidspunkt, erklæres matchen for tabt for det pågældende hold.

stk. 2: Et hold regnes for spilleklar, når der er mødt tilstrækkelig mange spillere til, at der kan opnås mindst uafgjort. Bliver et hold ikke fuldtalligt i en kategori, når kampen skal begynde, skal der foretages oprykning af kampens eller indsættes reserver jvfr. § 7 stk. 1-9 og § 8 stk. 1-5.

stk. 3: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at kontrollere en kamps rettidige begyndelse og afvikling.

stk. 4: De enkelte puljevindere i alle kategorier spiller mod hinanden om Aalborgmesterskabet i badminton. Der spilles med fjerbolde i alle kampe - dog kan der spilles med plastikbolde, hvis begge hold er enige herom - ellers spilles der med fjerbolde.

stk. 5: Der spilles uden dommere - spillerne dømmer selv. Turneringslederen, der er højeste myndighed, kan anvise dommere.

stk. 6: I de enkelte kampe spilles bedst af 3 sæt.

stk. 7: I holdturneringen indenfor AAFS spilles der i alle puljer og i alle serier med fjerbolde.

stk. 8: I individuelle turneringer indenfor AAFS spilles der med fjerbolde. Dog kan der spilles med plastikbolde, hvis begge parter er enige herom - ellers spilles med fjerbolde.

 
§ 10 stk. 1: HOLDSKEMA.
Begge hold skal umiddelbart efter hver kamp, på de dertil indrettede holdskemaer, meddele turneringslederen hvilke spillere, de har benyttet, samt kampens resultat.

stk. 2: Det førstnævnte hold i turneringsplanen (programmet) sørger for holdskemaet. Dette vil blive udleveret ved henvendelse til turneringsledelsen.

stk. 3: Holdskemaet skal afleveres eller indsendes til turneringslederen senest 2 dage efter kam- pens afvikling. Holdskema skal også indsendes, selvom kampen ikke spilles, men bliver erklæret tabt eller vundet uden kamp.

stk. 4: Urigtige oplysninger om spillernes navn m.m. kan have udelukkelse til følge. Oplysningerne skal indeholde for- og efternavne, adresser samt fødselsdatoer på de benyttede spillere.


§ 11 stk. 1: PROTESTER.
Evt. protester skal ved fremsendelsen til turneringslederen være ledsaget af et depositum på kr. 50,00, der tilbagebetales såfremt protesten tages til følge, medens det tilfalder Aalborg Firmasport, såfremt protesten afvises.

stk. 2: Såfremt en afgørelse appelleres til Aalborg Firmasports ledelse (bestyrelsen) indbetales et nyt depositum på kr. 100,00, der fortabes, såfremt appellen ikke tages til følge.


§ 12 stk. 1: KLAGER OG LIGN.
Klager og indsigelser gives skrifligt til turneringslederen, eller Aalborg Firmasports ledelse, men de betragtes ikke som protester, og kan ikke have disses eventuelle følger.


§ 13 stk. 1: UDSÆTTELSER.
Udsættelse/flytning af kampe kan normalt ikke finde sted. Såfremt et hold er forhindret i at spille på det fastsatte tidspunkt, kan en flytning af kampen dog finde sted én gang. Hvis kampen så ikke kan spilles på det af AAFS fastsatte tidspunkt, anses kampen for tabt for det hold, som på den nye fastsatte dato melder afbud.
Flytning af kampe koster 100,- kr. pr. flyttet kamp, som betales til Aalborg Firmasport.


§ 14 stk. 1: AFBUD.
Er en klub ude af stand til at stille hold til en fastsat turneringskamp, skal den straks give
såvel modpart som turneringsleder meddelelse herom.

stk. 2: Rettidigt afbud er afbud, der er modpart og turneringsleder i hænde senest kl. 12.00 på
den fastsatte spilledag.

stk. 3: Afbud, der gives senere end kl. 12.00 på selve spilledagen, betragtes som UDEBLIVELSE.

stk. 4: Klubber, der ikke giver rettidigt afbud, har tabt kampen og mister pointene, og der erlægges
en bøde på kr. 400,-, hvoraf halvdelen tilgår modstanderen.


§ 15 stk. 1: UDEBLIVELSE.
Såfremt en klub udebliver fra en fastsat kamp uden afbud, skal denne kamp erklæres tabt for klubben, der således mister pointene, samt erlægge en bøde til Aalborg Firmasport på . kr. 400,-, hvoraf halvdelen tilgår mod-standeren.

stk. 2: Efter anden udeblivelse udelukkes holdet fra videre deltagelse i turneringen, og endvidere skal der erlægges en bøde til Aalborg Firmasport på kr. 400,-, hvoraf halvdelen tilgår modstanderen.


§ 16 stk. 1: TIDNØD.
I tilfælde af tidnød i en holdkamp/stævne, er turneringsledelsen berettiget til af afbryde en match, når et hold har tilstrækkelig mange sejre til at blive vinder af matchen.

§ 17 stk. 1: POKALER.
De udsatte pokaler er klubberne pligtige til at aflevere i den stand, de modtages.

stk. 2: Skulle en pokal bortkomme eller lide overlast, er den klub, der har pokalen til opbevaring, erstatningspligtig.

stk. 3: Skulle en turnering, hvori pokalen er udsat, blive ændret eller helt ophøre, forbeholder Aalborg Firmasport sig bestemmelsesret over pokalen.

stk. 4: Der udstedes et diplom til de enkelte puljevindere i holdturneringen samt til Aalborgmestrene i hold.


§ 18 stk. 1: SÆRLIGE.
Hvor dette turneringsreglement intet specielt foreskriver, har turnerings-
ledelsen bemyndigelse til at henholde sig til de af DANSK BADMINTON FORBUNDS til enhver tid fastsatte bestemmelser