Vedtægter

VEDTÆGTER FOR AALBORG FIRMAIDRÆT.
( Stiftet den 18. februar 1948 ) 

 

§ 1 stk. 1: FORENINGENS NAVN.
Foreningens navn er Aalborg Firmaidræt.


§ 2 stk. 1: FORENINGENS HJEMSTED.
Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune.


§ 3 stk. 1: FORENINGENS FORMÅL.
Foreningens formål er at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.


§ 4 stk. 1: ORGANISATIONSFORHOLD.
Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

stk. 2: Foreningen er tilsluttet SIFA.


§ 5 stk. 1: MEDLEMSKAB.
Foreningen er åben for alle der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer kan opdeles i:
a. Individuelle medlemmer
b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser.
c. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber.
d. Firmaklubber.
e. Passive medlemmer

stk. 2: indmeldelse sker i henhold til retningslinier udarbejde af bestyrelsen


§ 6 stk. 1: OPTAGELSE.
Optagelse af personer, klubber/fællesskaber og virksomheder afgøres af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen.

stk. 2: Ansøgning om optagelse fremsendes skriftligt til bestyrelsen på de dertil udarbejdede skemaer.

stk. 3: Medlemmer af foreningen, der er slettet på grund af restancer, kan ikke genoptages, før al gæld til foreningen er betalt.


§ 7 stk. 1: UDMELDELSE.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med et varsel på mindst 1 måned.

stk. 2: Udmeldelsen er gældende fra modtagelsen af en bekræftelse fra foreningen.

stk. 3: Restancer udelukker medlemmet for aktiviteter i Aalborg Firmaidræt.

 

§ 8 stk. 1: MEDLEMSPLIGTER.
Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen vedtagne vedtægter og retningslinier samt trufne afgørelser og aftaler.

stk. 2: Overtrædelser heraf behandles og afgøres af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen.

stk. 3: Efter de retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen, påhviler det medlemsklubberne at indberette om medlemstal, herunder ájourførte oplysninger om navn, privatadresse og fødselsdag/år.


§ 9 stk. 1: FORENINGENS LEDELSE.
a. Generalforsamlingen
b. Bestyrelsen.
c. Faste udvalg.


§ 10 stk. 1: GENERALFORSAMLINGEN
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes hvert år i første halvdel af februar måned.

stk. 2: Generalforsamlingen omfatter:
a. Bestyrelsen incl. suppleanter.
b. Faste udvalg.
c. Max. 2 repræsentanter fra hver firmaidrætsklub/fællesskab.
d. Aktive medlemmer

stk. 3: Stemmeret har følgende:
a. Bestyrelsen incl. suppleanter.
b. Formænd for faste udvalg samt udvalgsmedlemmer
c. 2 repræsentanter fra hver firmaidrætsklub/fællesskab.
d. Aktive medlemmer

stk. 4: Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside. Firmaidrætsklubber varsles gennem almindelig post eller e-mail.
Dagsordenen skal mindst indeholde nedennævnte punkter:
1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Beretning fra bestyrelsen.
5. Godkendelse af revideret regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Budget til orientering.
9. Valg i henhold til vedtægter.
10. Eventuelt.

stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 15. december.

stk. 6: De til generalforsamlingen tilmeldte repræsentanter og aktive medlemmer har mødepligt.

stk. 7: En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

stk. 8: Kun fremmødte stemmeberettigede repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 9: Alle afstemninger sker ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

stk. 10: Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 stemmeberettiget repræsentant kræver det.

Stk. 11: Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til punkt 10.5, kan komme til behandling og afstemning på mødet.

stk. 12: Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på generalforsamlingen, eller er nævnt andet sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

stk. 13: Bestyrelsen kan indbyde repræsentanter for myndigheder, institutioner, forbund og organisationer, m.fl.

stk. 14: Over generalforsamlingen føres et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.


§ 11 stk. 1: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af de under paragraf 10 stk. 2 nævnte personer fremsætter motiveret anmodning herom, bilagt dagsorden.

stk. 2: Mødet skal af bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden.


§ 12 stk. 1: VALG.
Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen en bestyrelse på op til 7 personer bestående af:

-Formand
-Næstformand
-Sekretær
-op til 4 bestyrelsesmedlemmer

stk. 2: På lige år vælges formand, sekretær og op til 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges næstformand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer.

stk. 3: Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

stk. 4: På lige år vælges udvalgsformænd for de faste udvalg for 2 år ad gangen. 

stk. 5: Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Disse afgår skiftevis hvert år.

stk. 6: Generalforsamlingen vælger hvert år en revisorsuppleant.

stk. 7: Ved kandidaters fravær skal der foreligge en skriftlig accept fra den/de pågældende. I modsat fald kan de ikke vælges.


§ 13 stk. 1: BESTYRELSEN.
Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen foreningens daglige ledelse samt hertil knyttede personaleforhold.

stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 3: Bestyrelsen er berettiget til at udpege personer, der vil påtage sig særlige arbejdsopgaver for foreningen.

stk. 4: Bestyrelsen ansætter/afskediger den til foreningens administration nødvendige hjælp og udarbejder ansættelsesbeviser, kontrakter samt funktions- og arbejdsbeskrivelser.


§ 14 stk. 1: LEDERMØDET.
Ledermødet består af udvalgsformand fra hver af de faste udvalg i foreningen.

stk. 2: Ledermødet samles ordinært 2 gange årligt i marts og november måned. 

stk. 3: Mødets opgave er at fungere som samtale- og koordinationsforum, hvor bestyrelsen opsamler forslag, ideer, ønsker og behov fra udvalgene samt drøfter nye tiltag og udvikling af foreningens aktiviteter med udgangspunkt i de tildelte udvalgsbudgetter.


§ 15 stk. 1: UDVALG.
Udvalgene i de enkelte aktiviteter består af formand samt det for aktiviteten nødvendige antal udvalgsmedlemmer.

stk. 2: Generelle retningslinjer for udvalgene udarbejdes af bestyrelsen.


§ 16 stk. 1: AD HOC UDVALG.
Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige opgaver.

stk. 2: Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.

stk. 3: Bestyrelsen udarbejder kommissorium for disse udvalg.


§ 17 stk. 1: TEGNINGSRET.
Foreningen tegnes af formanden. Foreningen forpligtes ved underskrift af et kvalificeret flertal af bestyrelsen.

Stk. 2: Formand og forretningsfører har fuldmagt over foreningens konti.

stk. 3: Formand og forretningsfører kan i samråd udstede de for arbejdet nødvendige fuldmagter.

stk. 4: Ved lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en godkendelse af generalforsamlingen. For gyldighed kræves underskrift af et kvalificeret flertal af bestyrelsen.

stk. 5: Foreningen hæfter kun med sin formue. Intet medlem af bestyrelse og udvalg, eller øvrige medlemmer hæfter personligt overfor trediemand for lovligt trufne dispositioner.


§ 18 stk. 1: KONTINGENT.
Kontingentet opdeles i klubkontingent og aktivitetskontingent.

stk. 2: Kontingentforhøjelser fastsættes således:                  
         a. Klubkontingent af generalforsamlingen 
         b. Aktivitetskontingenter indstilles af de enkelte udvalg og             godkendes af bestyrelsen.

stk. 3: Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen. 
Kontingentrestancer ud over 1 år medfører automatisk sletning af              medlemsskabet. 

stk. 4: De indbetalte klubkontingenter dækker frem til hver den 31. december


§ 19 stk. 1: REGNSKAB OG REVISION.
Foreningsregnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

stk. 2: Revision af foreningsregnskabet skal være foretaget senest med udgangen af januar måned.

stk. 3: De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde efter retningslinier for folkevalgte revisorer og aflægger rapport til bestyrelsen.

stk. 4: Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn. Evt. misforhold skal straks meddeles bestyrelsen.

stk. 5: Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens bank- og girokonto.

stk. 6: Forretningsfører fremlægger på vegne af bestyrelsen det reviderede regnskab til godkendelse samt næste års budget til orientering på generalforsamlingen.


§ 20 stk. 1: EKSKLUSION.
En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der illoyalt og bevisligt tilsidesætter foreningens vedtægter samt retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner og turneringer.

stk. 2: Et kvalificeret flertal i bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.

stk. 3: Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil den/de også har adgang og taleret under sagens behandling under forudsætning af, at § 10 stk. 5 er opfyldt.

stk. 4: Generalforsamlingen kan stadfæste/ophæve eksklusioner ved almindeligt stemmeflertal.

 

§ 21 stk. 1: VÅBENPÅTEGNING.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

stk. 2: En våbenpåtegning bortfalder, når medlemsskabet af foreningen ophører.

 
§ 22  stk. 1: "DOPING".
Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde de af Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne retningslinier for doping.

stk. 2: Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Dansk Firmaidrætsforbund eller Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

stk. 3: I tilfælde af positiv dopingtest dømmes der efter gældende lov herfor.

 

§ 23 stk. 1: VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Forslag til ændringer i vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg og medlemmer.

stk. 2: Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

stk. 3: Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at pkt. 23.2 behøves at opfyldes.


§ 24 stk. 1: FORENINGENS OPLØSNING.
Opløsning af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

stk. 2: Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til andet fritids- og idrætsarbejde i kommunen.

stk. 3: Den ved opløsningen siddende bestyrelse, har pligt til at forestå afviklingen af foreningen.


Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 14/2-1992.
Senest ændret på generalforsamlingen den 11/2-2013.

 

                        sign.                           sign.
                 Jan Grumstrup               Verner Sørensen
                       dirigent                       formand

 

 

RETNINGSLINIER FOR FOLKEVALGT REVISOR.


1. Revisoren:
Som person må han/hun ikke selv være medlem af bestyrelsen eller Idrætsrådet, eller i øvrigt stå i et afhængighedsforhold til disse organer, som kan udsætte ham/hende for pres eller interessekonflikter.


2. Ombudsmand:
Revisoren må ikke i sit arbejde acceptere instrukser fra bestyrelsen. Han/hun er medlemmernes ombudsmand overfor den daglige ledelse, og som sådan aldeles uafhængig af bestyrelsen.


3. Opgaver:
3.1. Revisoren skal granske og efterprøve regnskabets rigtighed i overens-stemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger. Formålet er at finde eventuelle fejl eller forsømmelser.


3.2. Den almindelige revision skal sikre, at regnskabet giver et klart billede af de reelle forhold. Revisoren skal således påse, at regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag og at de opgivne beholdnin-ger og aktiver er til stede, herunder realistisk værdiansat.

3.3 Revisoren skal ved selvsyn konstatere indestående på foreningens diverse konti, herunder bank- og girokonti.

3.4. Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.


4. Krav:
Revisoren har krav på alle nødvendige oplysninger fra bestyrelsen, og på at få alt relevant materiale udleveret. Revisionen foretages og afsluttes hvert år inden udgangen af januar måned.


5. Magtmidler:
Revisorens magtmidler er retten til at gøre anmærkninger i det af bestyrelsen fremlagte regnskab. Arbejdet kan ende op i en revisorpåtegning eller en revisor-beretning. En påtegning skal anføres på selve regnskabet. En beretning er et bilag, der vedlægges regnskabet.


6. Nægte underskrift:
Revisoren kan i særlige situationer nægte at underskrive et regnskab. Hvis der er disponeret på en måde, som kan virke straf- eller erstatningspådragende, skal revisoren gøre generalforsamlingen opmærksom herpå.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12/2-2001


                 sign.                              sign.
            Jan Grumstrup               Verner Sørensen
                dirigent                          formand

 

 

FORRETNINGSORDEN FOR DIRIGENT.

1. Åbning af generalforsamlingen:
Formanden eller dennes stedfortræder åbner generalforsamlingen og foreslår eller udbeder sig forslag til valg af dirigent. Valget ledes af formanden eller dennes stedfortræder.


2. Flere dirigentemner:
Hvis der stilles flere forslag til dirigentemne, sættes den sidst foreslåede kandidat først under afstemning. Den kandidat der opnår flest stemmer er valgt.


3. Myndighed:
Dirigenten er generalforsamlingens højeste myndighed. Dirigenten skal lede generalforsamlingen efter de i denne forretningsorden beskrevne linier.


4. Generalforsamlingens lovlighed:
Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til klubbens vedtægter. Dirigenten skal forespørge om "Nogen har noget at indvende mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og dagsordenens indhold". Er dette i orden, kan generalforsamlingen tage sin begyndelse.


5. Oplæsning af dagsordenen:
5.1 Dirigenten oplæser de enkelte punkter i dagsordenen, og giver herefter ordet til behandling af indledende punkt, som normalt er beretningen fra bestyrelsen.

5.2. Efter punktets behandling, kan det sættes til debat, hvorefter afstemning afgøres ved almindelig stemmeflertal.

5.3. Vigtigt: Hvis en beretning ikke indeholder noget om fremtiden, men kun beskæftiger sig med det, der er sket i det forløbne år, skal beretningen ikke godkendes, men tages til efterretning. Afgørelsen herom ligger alene hos dirigenten.


6. Afstemninger:
6.1. Hvis ikke andet er angivet i vedtægterne, spørger dirigenten, om der stilles krav om skriftlig afstemning, eller om denne kan foregå ved håndsoprækning.

6.2. Ved skriftlig afstemning nedsættes et stemmeudvalg, der uddeler og ind-samler stemmesedler.

6.3. Ved håndsoprækning udpeger dirigenten et hensigtsmæssigt antal stem-metællere.

6.4. Det er stemmeudvalget eller stemmetællerne, der optæller de afgivne stemmer, hvorefter resultatet oplæses af dirigenten.


7. Mistillidsvotum:
Opstår den situation, at hele bestyrelsen nedlægger deres mandat, eller ved afstemning modtager forsamlingens mistillidsvotum, skal der nyvælges såvel formand som nye bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges i så fald under hen-syntagen til vedtægternes bestemmelser om afgangsterminer.


8. Generalforsamlingen suspenderes:
Dirigenten har bemyndigelse til at suspendere generalforsamlingen, hvis det skønnes umuligt at fortsætte en saglig behandling grundet uparlamentariske episoder.
Længden af suspenderingen fastsættes af dirigenten og kan være:
a. Medens der bringes ro i forsamlingen.
b. Udsættelse til et nærmere fastsat tidspunkt samme dag.
c. Indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne med fortsættelse af den afbrudte dagsorden eller en ny.


9. Deltagelse i debat:
Dirigenten har med generalforsamlingens godkendelse ret til at indskrive sig selv som deltager i debatten. Dirigenten skal respektere den viste tillid, da der ved korte indlæg ikke udpeges en ny dirigent.
a. Ved større eller særlige indlæg fra dirigenten, overdrages hvervet til et bestyrelsesmedlem så længe indlægget varer.
b. Ingen udenfor bestyrelsen kan modtage et midlertidigt hverv som dirigent.


10. Mindretallets beskytter:
Dirigenten skal betragte sig selv som mindretallets beskytter og på en værdig, reel måde overholde reglerne i nærværende forretningsorden. Dirigenten skal ud fra sin bedste overbevisning følge den udsendte dagsorden. Dirigenten bør aldrig indlade sig i diskussion med en mødedeltager, men roligt afgøre det eventuelt opståede misforhold.


11. Indkomne forslag:
11.1. Rettidige indkomne forslag skal behandles på generalforsamlingen.
11.2. Bestyrelsen kan dog anbefale generalforsamlingen, at et forslag, der ikke er rimeligt underbygget, og som skønnes at få vidtgående konsekvenser for foreningen, ikke behandles på mødet og henvises til en senere generalforsamling bilagt underbygget materiale.

11.3. Til et rettidigt og lovligt fremsat forslag kan der altid på selve mødet fremsættes ændringsforslag, der kan bevirke beslutninger, der rækker videre end hovedforslaget, men hvis disse kræver ændringer i ved-tægterne, skal de forkastes af dirigenten.


12. Vige sit sæde:
Overtræder dirigenten de for hvervet givne regler i nærværende forretningsorden, kan generalforsamlingen forlange, at dirigenten viger sit sæde. For at kravet om dette kan komme til afstemning, skal mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede deltagere stemme herfor. Valghandlingen ledes i så fald af formanden eller et bestyrelsesmedlem. En dirigent, der ikke har forbrudt sig mod reglerne i forretningsordenen, kan ikke forlanges afsat ved afstemning.


13. Ordet til forretningsordenen:
Hvis en deltager på generalforsamlingen beder om ordet til forretningsordenen, er det denne forretningsorden der henvises til. Dirigenten har pligt til at efterkomme anmodningen.
a. Taleretten gives da foran øvrige indtegnede og umiddelbart efter den taler, der befinder sig på talerstolen.
b. Ordet til forretningsordenen må kun indeholde retningsgivende eller forklaren- de oplysninger til tidligere udtalelser.
c. Hvis en deltager anvender sin opnåede taleret til at tilføje nyt i debatten, skal dirigenten gribe ind og henvise deltageren til talerækken, hvor vedkommende placeres sidst.


14. Bemærkninger:
Bestyrelsen har pligt til at meddele dirigenten denne forretningsordens indhold.
Et eksemplar udleveres sammen med klubbens vedtægter i så god tid før generalforsamlingen som muligt.

15. Ændringer:
Ændringer i denne forretningsorden kan kun ske på en generalforsamling og vedtages med almindelig stemmeflertal.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12/2-2001


                  sign.                          sign.
           Jan Grumstrup            Verner Sørensen
                dirigent                      formand