Spille- og turneringsregler

30.09.03
 
§ 1 stk. 1: DELTAGERBERETTIGELSE.
Til deltagelse i turneringer og stævner er berettiget enhver klub, der har sit medlemskab til AALBORG FIRMASPORT i orden, og som betaler de til hver turnering eller stævne fastsatte startgebyrer, depositum m.v.

stk. 2: I åbne turneringer eller stævner, deltager fremmede klubber på lige fod med Aalborg Firmasports øvrige klubber.

stk. 3: En spiller, der har deltaget for en klub i turneringen, kan ikke ved overgang til en ny klub, deltage for denne i samme turnering, med mindre AALBORG FIRMASPORT's tilladelse foreligger (jvfr. AAFS's love § 14, stk. 6).

stk. 4: En spiller, der har spillet mere end en kamp over halvdelen af kampene på højere rangerede hold, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerede hold.

stk. 5: En spiller, som har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på lavere hold, med mindre det hold, på hvilket han deltog, samme dag udkæmper eller i mellemtiden har udkæmpet en turneringskamp, hvori han ikke har deltaget.

stk. 6: En spiller kan ikke samme dag deltage i mere end én turneringskamp.


§ 2 stk. 1: TILMELDING.
Før hver turnering eller stævne udsendes indbydelser, tilmelding sker til den i indbydelsen nævnte adresse, og inden den fastsatte frists udløb.

stk. 2: Ikke rettidig afgiven tilmelding, udelukker fra deltagelse i den turne-ring eller stævne, indbydelsen omfatter.


§ 3 stk. 1: TURNERINGSPLAN.
AALBORG FIRMASPORT udsender skemaer over turneringen (turneringsplan), hvori tid og sted for de respektive kampe er angivet.

stk. 2: Klubberne skal overholde de i planen fastsatte og meddelte tider og steder, for kampens afholdelse.


§ 4 stk. 1: AFVIKLINGSFORMEN.
En turnering eller et stævne kan afvikles efter cup- eller pointsystem - enkelt eller dobbelt - hvilket i hvert tilfælde vil fremgå af den udsendte indbydelse.

stk. 2: Spilles der efter cupsystem, gælder det af udvalget fastsatte spille-skema, og der foretages åben lodtrækning, som klublederne vil blive indbudt til at overvære.

stk. 3: Anvendes pointsystem, spiller alle mod alle, indenfor de respektive kredse eller rækker (enkelt eller dobbelt), således at vundet kamp giver 2 point, uafgjort 1 point og tabt 0 point.

stk. 4: Det hold, der opnår flest point i sin række, er vinder af denne.

stk. 5: Står 2 eller flere hold lige i point, bestemmes rækkefølgen af indbyrdes sæt. Hvor det gælder op- eller nedrykning, spilles der omkamp(e). En omkamp består kun af 9 singler.

stk. 6: Klubber kan ikke indbyrdes aftale at undlade at spille en kamp og i stedet dele point. Der
beregnes 0 point til begge parter, hvor en sådan aftale har fundet sted.

stk. 7: Et hold, der er udeblevet uden afbud fra en kamp, kan ikke blive vinder af sin række.


§ 5 stk. 1: BOLD OG BANER.
Det hold, der står først i turneringsplanen, skal medbringe bolde, som foreskrevet i INTERNATIONALE REGLER FOR BORDTENNIS.


§ 6 stk. 1: SPILLEDRAGT.
Holdene stiller i reglementeret klubdragt, og der må kun anvendes alm. gummisko med flad sål.


§ 7 stk. 1: KAMPENS AFVIKLING.
Kampene om AALBORGMESTERSKABET i bordtennis er beregnet for 3-M/K hold.

stk. 2: Der spilles i disse kampe, 9 singler og 1 double.

stk. 3: Udover kampene om Aalborgmesterskabet, kan turneringsudvalget udskrive andre turneringer, f.eks. en turnering for viderekomne og evt. for begyndere, alt efter det øjeblikkelige behov.

stk. 4: Såfremt en klub ikke er rede til at spille senest 15 min. efter den for kampen fastsatte tid, skal denne kamp erklæres tabt for klubben.

stk. 5: Et hold betragtes som udeblevet, når det ikke tæller mindst 2 spillere.

stk. 6: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at kontrollere en kamps rettidige begyndelse og afvikling.


§ 8 stk. 1: HOLDKORT.
Begge hold skal umiddelbart efter hver kamp, på de dertil indrettede kort, meddele turneringslederen, hvilke spillere de har benyttet, samt kampens resultat.

stk. 2: Urigtige oplysninger om spillernes navne m.v. kan have udelukkelse til følge.

stk. 3: Holdkortene skal indeholde både for- og efternavne samt adresse og fødselsdato på de benyttede spillere.


§ 9 stk. 1: PROTESTER.
Evt. protester nedlægges på banen, og indberettes skriftligt til turneringslederen senest 3 dage efter kampen.

stk. 2: En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til turneringslederen være ledsaget af et depositum på kr. 50,00, der tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge, medens det
tilfalder AALBORG FIRMASPORT, såfremt protesten afvises.

stk. 3: Såfremt en afgørelse appelleres til AALBORG FIRMASPORT (idrætsudvalget) indbetales et nyt depositum på kr. 100,00, der fortabes, såfremt appellen ikke tages til følge.

stk. 4: Idrætsudvalgets afgørelse kan af begge parter eller den ene, for-langes forelagt Aalborg Firmasports bestyrelse, hvis afgørelse er endelig.


§ 10 stk. 1: KLAGER OG LIGN.
Klager og indsigelser gives skriftligt til turneringslederen, eller AALBORG FIRMASPORT, men de betragtes ikke som protester, og kan ikke have disses eventuelle følger.


§ 11 stk. 1: UDSÆTTELSER.
Udsættelse af kampe kan normalt ikke finde sted. Klubberne kan dog i ekstraordinære tilfælde, efter ansøgning til turneringslederen få tilladelse til at udsætte en kamp, hvis de selv sørger for dennes afvikling, evt. på egen eller lånt bane.

stk. 2: AALBORG FIRMASPORT kan dog udsætte kampe, på grund af det tildelte spillelokales inddragelse til andet formål, eller lign. forhold.


§ 12 stk. 1: AFBUD.
Er en klub ude af stand til at stille hold til en fastsat turneringskamp, skal den straks tilsende såvel modpart som turneringsleder meddelelse herom.

stk. 2: Rettidige afbud, er afbud der er modpart og turneringsleder i hænde senest 3 dage før den fastsatte kamp.

stk. 3: Afbud, der er modpart og turneringsleder i hænde senere end 3 dage før den fastsatte kamp, betragtes som ikke rettidige.

stk. 4: Klubber, der ikke giver rettidigt afbud, har tabt kampen.

stk. 5: Såvel ved rettidige som ikke rettidige afbud, giver turneringslederen, hvor forholdene gør det muligt, modparten meddelelse om, at point er vundet uden kamp, og der ikke skal stilles hold på spillepladsen.

stk. 6: Modparten har i disse tilfælde krav på turneringslederens bekræftelse.

stk. 7: Afbud, der gives senere end kl. 12.00 på selve spilledagen, betragtes som UDEBLIVELSE UNDER FORMILDENDE FORHOLD.

stk. 8: Klubber, der giver afbud efter kl.12.00 på selve spilledagen, har tabt kampen, og skal erlægge en bøde på kr. 100,00 til AALBORG FIRMASPORT.


§ 13 stk. 1: UDEBLIVELSER.
Såfremt en klub udebliver fra en ansat kamp uden afbud, skal denne kamp erklæres tabt for klubben, der således mister pointene, samt erlægge en bøde til AALBORG FIRMSPORT på. kr. 250,00, hvoraf de kr. 100,00 tilgår modstanderen.

stk. 2: Efter 2. udeblivelse udelukkes holdet fra videre deltagelse i turne-ringen, samt idømmes en bøde på kr. 200,00.


§ 14 stk. 1: DOMMERE.
Under afvikling af turneringskampe, virker de respektive holds spillere som dommere indbyrdes.

stk. 2: I finalekampe må der ikke anvendes dommere fra de i finalen implicerede hold.


§ 15 stk. 1: POKALER.
De udsatte pokaler er klubberne pligtige til at aflevere i den stand de modtages.

stk. 2: Skulle en pokal bortkomme eller lide overlast, er den klub, der har pokalen til opbevaring, erstatningspligtig.

stk. 3: Skulle den turnering, hvori pokalen er udsat, blive ændret eller helt ophøre, forbeholder AALBORG FIRMASPORT sig bestemmelsesret over pokalen.


§ 16 stk. 1: SÆRLIGE.
Hvor dette turneringsreglement intet specielt foreskriver, har turnerings-lederen bemyndigelse til, at henholde sig til de i INTERNATIONALE REGLER FOR BORDTENNIS til enhver tid fastsatte bestemmelser.

Anne Louise Vanggaard
Daglig Leder