Vedtægter

VEDTÆGTER FOR AALBORG FIRMAIDRÆT.
( Stiftet den 18. februar 1948 ) 

NYESTE VEDTÆGTER - Sidst ændret d. 4 februar 2019 på den ordinære generalforsamling. 

 Findes lige HER

 

RETNINGSLINIER FOR FOLKEVALGT REVISOR.


1. Revisoren:
Som person må han/hun ikke selv være medlem af bestyrelsen eller Idrætsrådet, eller i øvrigt stå i et afhængighedsforhold til disse organer, som kan udsætte ham/hende for pres eller interessekonflikter.


2. Ombudsmand:
Revisoren må ikke i sit arbejde acceptere instrukser fra bestyrelsen. Han/hun er medlemmernes ombudsmand overfor den daglige ledelse, og som sådan aldeles uafhængig af bestyrelsen.


3. Opgaver:
3.1. Revisoren skal granske og efterprøve regnskabets rigtighed i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger. Formålet er at finde eventuelle fejl eller forsømmelser.


3.2. Den almindelige revision skal sikre, at regnskabet giver et klart billede af de reelle forhold. Revisoren skal således påse, at regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede, herunder realistisk værdiansat.

3.3 Revisoren skal ved selvsyn konstatere indestående på foreningens diverse konti, herunder bank- og girokonti.

3.4. Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.


4. Krav:
Revisoren har krav på alle nødvendige oplysninger fra bestyrelsen, og på at få alt relevant materiale udleveret. Revisionen foretages og afsluttes hvert år inden udgangen af januar måned.


5. Magtmidler:
Revisorens magtmidler er retten til at gøre anmærkninger i det af bestyrelsen fremlagte regnskab. Arbejdet kan ende op i en revisorpåtegning eller en revisor-beretning. En påtegning skal anføres på selve regnskabet. En beretning er et bilag, der vedlægges regnskabet.


6. Nægte underskrift:
Revisoren kan i særlige situationer nægte at underskrive et regnskab. Hvis der er disponeret på en måde, som kan virke straf- eller erstatningspådragende, skal revisoren gøre generalforsamlingen opmærksom herpå.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12/2-2001


                 sign.                              sign.
            Jan Grumstrup               Verner Sørensen
                dirigent                          formand

 

 

FORRETNINGSORDEN FOR DIRIGENT.

1. Åbning af generalforsamlingen:
Formanden eller dennes stedfortræder åbner generalforsamlingen og foreslår eller udbeder sig forslag til valg af dirigent. Valget ledes af formanden eller dennes stedfortræder.


2. Flere dirigentemner:
Hvis der stilles flere forslag til dirigentemne, sættes den sidst foreslåede kandidat først under afstemning. Den kandidat der opnår flest stemmer er valgt.


3. Myndighed:
Dirigenten er generalforsamlingens højeste myndighed. Dirigenten skal lede generalforsamlingen efter de i denne forretningsorden beskrevne linier.


4. Generalforsamlingens lovlighed:
Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til klubbens vedtægter. Dirigenten skal forespørge om "Nogen har noget at indvende mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og dagsordenens indhold". Er dette i orden, kan generalforsamlingen tage sin begyndelse.


5. Oplæsning af dagsordenen:
5.1 Dirigenten oplæser de enkelte punkter i dagsordenen, og giver herefter ordet til behandling af indledende punkt, som normalt er beretningen fra bestyrelsen.

5.2. Efter punktets behandling, kan det sættes til debat, hvorefter afstemning afgøres ved almindelig stemmeflertal.

5.3. Vigtigt: Hvis en beretning ikke indeholder noget om fremtiden, men kun beskæftiger sig med det, der er sket i det forløbne år, skal beretningen ikke godkendes, men tages til efterretning. Afgørelsen herom ligger alene hos dirigenten.


6. Afstemninger:
6.1. Hvis ikke andet er angivet i vedtægterne, spørger dirigenten, om der stilles krav om skriftlig afstemning, eller om denne kan foregå ved håndsoprækning.

6.2. Ved skriftlig afstemning nedsættes et stemmeudvalg, der uddeler og ind-samler stemmesedler.

6.3. Ved håndsoprækning udpeger dirigenten et hensigtsmæssigt antal stem-metællere.

6.4. Det er stemmeudvalget eller stemmetællerne, der optæller de afgivne stemmer, hvorefter resultatet oplæses af dirigenten.


7. Mistillidsvotum:
Opstår den situation, at hele bestyrelsen nedlægger deres mandat, eller ved afstemning modtager forsamlingens mistillidsvotum, skal der nyvælges såvel formand som nye bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges i så fald under hen-syntagen til vedtægternes bestemmelser om afgangsterminer.


8. Generalforsamlingen suspenderes:
Dirigenten har bemyndigelse til at suspendere generalforsamlingen, hvis det skønnes umuligt at fortsætte en saglig behandling grundet uparlamentariske episoder.
Længden af suspenderingen fastsættes af dirigenten og kan være:
a. Medens der bringes ro i forsamlingen.
b. Udsættelse til et nærmere fastsat tidspunkt samme dag.
c. Indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne med fortsættelse af den afbrudte dagsorden eller en ny.


9. Deltagelse i debat:
Dirigenten har med generalforsamlingens godkendelse ret til at indskrive sig selv som deltager i debatten. Dirigenten skal respektere den viste tillid, da der ved korte indlæg ikke udpeges en ny dirigent.
a. Ved større eller særlige indlæg fra dirigenten, overdrages hvervet til et bestyrelsesmedlem så længe indlægget varer.
b. Ingen udenfor bestyrelsen kan modtage et midlertidigt hverv som dirigent.


10. Mindretallets beskytter:
Dirigenten skal betragte sig selv som mindretallets beskytter og på en værdig, reel måde overholde reglerne i nærværende forretningsorden. Dirigenten skal ud fra sin bedste overbevisning følge den udsendte dagsorden. Dirigenten bør aldrig indlade sig i diskussion med en mødedeltager, men roligt afgøre det eventuelt opståede misforhold.


11. Indkomne forslag:
11.1. Rettidige indkomne forslag skal behandles på generalforsamlingen.
11.2. Bestyrelsen kan dog anbefale generalforsamlingen, at et forslag, der ikke er rimeligt underbygget, og som skønnes at få vidtgående konsekvenser for foreningen, ikke behandles på mødet og henvises til en senere generalforsamling bilagt underbygget materiale.

11.3. Til et rettidigt og lovligt fremsat forslag kan der altid på selve mødet fremsættes ændringsforslag, der kan bevirke beslutninger, der rækker videre end hovedforslaget, men hvis disse kræver ændringer i ved-tægterne, skal de forkastes af dirigenten.


12. Vige sit sæde:
Overtræder dirigenten de for hvervet givne regler i nærværende forretningsorden, kan generalforsamlingen forlange, at dirigenten viger sit sæde. For at kravet om dette kan komme til afstemning, skal mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede deltagere stemme herfor. Valghandlingen ledes i så fald af formanden eller et bestyrelsesmedlem. En dirigent, der ikke har forbrudt sig mod reglerne i forretningsordenen, kan ikke forlanges afsat ved afstemning.


13. Ordet til forretningsordenen:
Hvis en deltager på generalforsamlingen beder om ordet til forretningsordenen, er det denne forretningsorden der henvises til. Dirigenten har pligt til at efterkomme anmodningen.
a. Taleretten gives da foran øvrige indtegnede og umiddelbart efter den taler, der befinder sig på talerstolen.
b. Ordet til forretningsordenen må kun indeholde retningsgivende eller forklaren- de oplysninger til tidligere udtalelser.
c. Hvis en deltager anvender sin opnåede taleret til at tilføje nyt i debatten, skal dirigenten gribe ind og henvise deltageren til talerækken, hvor vedkommende placeres sidst.


14. Bemærkninger:
Bestyrelsen har pligt til at meddele dirigenten denne forretningsordens indhold.
Et eksemplar udleveres sammen med klubbens vedtægter i så god tid før generalforsamlingen som muligt.

15. Ændringer:
Ændringer i denne forretningsorden kan kun ske på en generalforsamling og vedtages med almindelig stemmeflertal.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12/2-2001


                  sign.                          sign.
           Jan Grumstrup            Verner Sørensen
                dirigent                      formand