Spilleregler

8/11-2009 


§ 1 stk. 1: DELTAGERBERETTIGELSE.

Til deltagelse i turneringer er berettiget enhver klub, der har sit medlemskab til Aalborg Firmaidræt i orden, og som betaler de til hver turnering fastsatte aktivitetsgebyrer m.v.

stk. 2: En spiller, som indenfor de foregående 12 måneder har spillet på Divisions-, Danmarks- eller Jyllandsseriehold, er ikke deltagerberettiget i AAFI's turneringer.

stk. 3: En spiller, der har spillet mere end en kamp i over halvdelen af kampene på højere rangerende hold, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold.

stk. 4: En spiller, som har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold, med mindre det hold på hvilket han/hun deltog, samme dag spiller eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvori han/hun ikke har deltaget.
Som højest rangerende, henholdsvis ud fra holdenes placering i de enkelte turneringers rækkeinddeling, er rækkefølgen:

7-mands - Oldboys - 5-mands/dames.

stk. 5: En spiller kan ikke samme dag deltage i mere end én turneringskamp.

stk. 6: En fastsat, men ikke spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller. I særlige tilfælde træffes afgørelsen af turneringslederen.

stk. 7: Vedr. DFIF's DM-stævner - som repræsentant for Aalborg Firmaidræt er berettiget alle, der har sit medlemskab til Aalborg Firmaidræt i orden. Deltagerne betaler selv aktivitetsgebyrerne.

stk. 8: Deltagerberettiget er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år.
Oldboys-spillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år.
Oldgirls-spillere skal på stævnedagen være fyldt 30 år.
Veteranspillere skal på stævnedagen være fyldt 40 år.
(gælder såvel udendørs som indendørs).


§ 2 stk. 1: TILMELDING.

Før hver turnering udsendes indbydelser. Tilmelding sker til den i indbydelsen nævnte adresse og inden den fastsatte frists udløb.


stk. 2: Ikke rettidig afgivet tilmelding udelukker fra deltagelse i den turnering, indbydelsen omfatter.


 

§ 3 stk. 1: TURNERINGSPLAN.

Aalborg Firmaidræt udsender skema over turneringen (turneringsplan), hvori tid og sted for de respektive kampe er angivet.


stk. 2: Klubberne skal overholde de i planen fastsatte og meddelte tider og steder for kampens afholdelse.


 

§ 4 stk. 1: AFVIKLINGSFORMEN.

En turnering kan afvikles efter cup- eller pointsystem - enkelt eller dobbelt - hvilket i hvert tilfælde vil fremgå af den udsendte indbydelse. Den ordinære turnering og cup-turneringen er hver for sig at betragte som selvstændige turneringer.


stk. 2: Spilles der efter cup-systemet, gælder det af fodboldudvalgets fastsatte spilleskema, og der foretages elektronisk lodtrækning.


stk. 3: Anvendes pointsystemet spiller alle mod alle indenfor de respektive kredse eller rækker (enkelt eller dobbelt), således at vundet kamp giver 3 point, uafgjort 1 point og tabt 0 point.

stk. 4: Det hold, der opnår flest point i sin række i hver kategori, vinder rækken.

stk. 5: Står 2 eller flere hold lige i point, bestemmes rækkefølgen således:

1. Holdenes indbyrdes kampe (pointberegnet) - 2. Målforskellen i samtlige turneringskampe - 3. Flest scorede mål i samtlige turneringskampe - 4. Der spilles omkamp(e).


stk. 6: Klubber kan ikke indbyrdes aftale at undlade at spille en kamp og i stedet dele point. Der beregnes 0 point til begge parter og begge klubber bliver idømt en udeblivelse, hvor en sådan aftale har fundet sted.


stk. 7: Et hold, der er udeblevet uden afbud fra en kamp, kan ikke blive vinder af sin række.

stk. 8: Et hold, der er udeblevet fra en kamp, kan ikke avancere fra sin række i næste års turnering.


 

§ 5 stk. 1: BOLD OG BANE.
Det hold, der står først nævnt i turneringsplanen, skal medføre bold i spilleklar stand.


stk. 2: For kampe, der er fastsat på Aalborg Firmaidræts baneanlæg, sørger AAFI for, at banen er i spilleklar stand.


stk. 3: Mulig indsigelse mod banen skal gives til dommeren før spillets begyndelse.


 

§ 6 stk. 1: SPILLEDRAGTER.

De respektive holds spillere – bortset fra målmanden - skal være ensartet klædt. Hvor dette ikke overholdes, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de spillere fra spillepladsen, indtil denne fordring er sket fyldest.

stk. 2: Hvis to klubbers spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder at skelne de to holds spillere fra hverandre, skal det i planen sidstnævnte hold foretage sådanne forandringer ved sin spilledragt (evt. skifte trøje), at fejltagelser af den art udelukkes.

stk. 3: Benskinner er obligatoriske i alle kampe under Aalborg Firmaidræt.


§ 7 stk. 1: KAMPENS AFVIKLING.
Der spilles efter de af DBU udgivne associations-fodbold - sidste udgave.

stk. 2: En klub kan kun have eet hold med i den bedste række.

stk. 3: Spilletiden for 7-mands er 2x20 min. og for 5-mands/5-damers er den 2x15 min. og kan ikke ved aftaler mellem de to hold ændres.

stk. 4: I tilfælde af større ophold under kampen, skal dommeren lade kampen fortsætte så længe, at den virkelige spilletid bliver som angivet.

stk. 5: En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 5 spillere i 7-mands og 4 spillere i 5-mands fodbold. Er dette tilfældet, vil det hold, der mangler spillere, tabe kampen 3-0 og blive idømt en udeblivelse.

stk. 6: Dommerhonorar er det af Aalborg Firmaidræt fastsatte og indbetales sammen med startgebyr for hele turneringen - dog ikke for cup-turneringen.

stk. 7: Dommeren skal i stedet for en advarsel foretage tidsbegrænset udvisning af spilleren (5 min.). I gentagelsestilfælde for resten af kampen. Udvises en spiller under kamp, må ingen anden indtræde i hans sted.

stk. 8: Udvisning for resten af kampen medfører min. 1 spilledags karantæne.En udvist spiller må ikke benyttes på hold, før turneringslederens afgørelse foreligger.

stk. 9: En spiller må ikke forlade spillepladsen uden dommerens tilladelse.

stk. 10: Off-side reglen anvendes ikke i 7-mands/5-mands.

stk. 11: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at kontrollere en kamps rettidige begyndelse og afvikling.

stk. 12: 7-mands hold består af indtil 10 spillere.
5-mands hold består af indtil 8 spillere.
Løbende udskiftning tilladt efter henvendelse til dommeren.

stk. 13: I tilfælde af omkampe er spilletiden 2 x 5 min. Ender den forlængede spilletid uafgjort, afvikles straffesparkskonkurrence.


§ 8 stk. 1: HOLDKORT.
Inden turneringsstart indsender tilmeldte klubber en liste indeholdende turneringens formodede spillere med fødselsdato/år, navn og adresse på hver spiller. Begge hold skal umiddelbart før hver kamp på de dertil indrettede holdkort meddele turneringslederen hvilke spillere, de vil benytte. Bruges andre spillere end tidligere oplyst, skal disse oplyses til turneringslederen på spilleaftenen.

stk. 2: Såfremt holdkortene ikke er korrekt udfyldte og afleveret rettidigt til turneringslederen, idømmes klubben en bøde på kr. 25,00

stk. 3: Urigtige oplysninger om spillernes navne m.m. kan have udelukkelse til følge.

stk. 4: I tilfælde af brug af ulovlig spiller(e) idømmes klubben en bøde på kr. 50,00 pr. kamp, og holdet fratrækkes pointene, som så tilfalder modstanderne i de kampe, hvor den/de ulovlige spiller(e) har været benyttet.

 

§ 9 stk. 1: PROTESTER:
Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort urigtig anvendelse af lovene, skal han/hun, for at hans/hendes indsigelse overhovedet kan komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse overfor dommeren på selve spillepladsen protestere mod den.

stk. 2: Skriftlig indberetning angående en nedlagt protest skal senest 3 dage efter kampen af den pågældende klub indsendes til turneringslederen.

stk. 3: En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til turneringslederen være ledsaget af et depositum på kr. 50,00, der tabes såfremt protesten afvises.

stk. 4: Såfremt en afgørelse appelleres til Aalborg Firmaidræt (bestyrelsen) indbetales et nyt depositum på kr. 100,00, der tabes, såfremt appellen ikke tages til følge.


§ 10 stk. 1: KLAGER OG LIGN.
Klager og indsigelser gives skriftligt til turneringsleder eller Aalborg Firmaidræts ledelse, men de betragtes ikke som protester og kan ikke have disses eventuelle følger.


§ 11 stk. 1: UDSÆTTELSE.
Udsættelse/flytning af kampe kan normalt ikke finde sted. Klubberne kan dog få tilladelse til at udsætte en kamp, hvis turneringslederen kan finde plads til afviklingen senere i turneringsforløbet. Flytning af en kamp kan kun finde sted én gang. Hvis kampen så ikke kan spilles på det af AALBORG FIRMAIDRÆT fastsatte tidspunkt, anses kampen for tabt for det hold, som på den nye fastsatte dato melder afbud. Flytning af kampe koster kr. 200,00 pr. kamp samt 2 x dommerhonorar.

stk. 2: Aalborg Firmaidræt kan dog udsætte en kamp, på grund af banens tilstand eller lign. forhold.

§ 12 stk. 1: AFBUD.
Er en klub ude af stand til at stille hold til fastsat turneringskamp, skal den straks give meddelelse herom til såvel modpart som turneringsleder.

stk. 2: Denne meddelelse skal være modpart og turneringsleder i hænde senest 3 dage før den fastsatte kamp.

stk. 3: Klubber, der ikke rettidig sender afbud, kan normalt ikke få kampen udsat - ref. § 11 stk. 1.

stk. 4: Afbud, der er modpart og turneringsleder i hænde senere end 3 dage før den fastsatte kamp, betragtes som ikke rettidige.

stk. 5: Klubber, der ikke giver rettidigt afbud, har tabt kampen (point), og der skal erlægges en bøde på kr. 200,00 til Aalborg Firmaidræt.

stk. 6: Ved ikke rettidigt afbud giver turneringslederen, hvor forholdene gør det muligt, modparten meddelelse om, at point er vundne uden kamp, og der skal ikke stilles hold på spillepladsen.

stk. 7: Modparten kan i disse tilfælde stille krav på turneringslederens skriftlige bekræftelse.

stk. 8: Afbud, der gives senere end kl. 12.00 på selve spilledagen, betragtes som UDEBLIVELSE.


§ 13 stk. 1: UDEBLIVELSE.
Såfremt en klub udebliver uden afbud fra en fastsat kamp, skal denne kamp erklæres tabt for klubben, der således mister pointene. Samtidig skal der erlægges en bøde på kr. 500,-, hvoraf kr. 300,- tilgår modstanderen.

stk. 2: Efter 2. udeblivelser (uden afbud) udelukkes holdet fra videre deltagelse i turneringen.


§ 14 stk. 1: DOMMEREN.
Som dommer anvendes de af Aalborg Firmaidræt godkendte.

stk. 2: Dommeren leder kampen efter fodboldloven samt i overensstemmelse med nærværende turneringsreglement. Dommeren er absolut højeste myndighed på banen.

stk. 3: Uefterrettelighed, fornærmelse etc. overfor dommeren på spillepladsen, i omklædningsrummet eller i øvrigt fra spillerens eller klubleders side, skal indberettes og vil have udelukkelse for kortere eller længere tid til følge for den (de) pågældende.

stk. 4: Før kampen tager dommeren spillepladsen og (jvfr. § 6) spillernes påklædning i øjesyn - endvidere instruerer han linievogterne.

stk. 5: Skønnes spillepladsen at være uanvendelig, skal dommeren bestemme, om kampen skal udsættes.

stk. 6. Om ukorrekt påklædning, ukorrekt optræden, udeblevne hold, uddelte advarsler, udviste spillere, udsatte kampe som følge af spillepladsens uegnethed, afbrudte kampe og andre forhold, der er omhandlet i nærværende reglement, gives der indberetning.

stk. 7: Alle indberetninger, der skal være skriftlige, sendes til den fungerende turneringsleder straks eller senest dagen efter.

stk. 8: Ved protestbehandlinger (jvfr. § 9) er dommeren pligtig til at give møde, såfremt Aalborg Firmaidræt måtte ønske hans medvirken.

stk. 9: Dommeren har pligt til at sætte sig ind i Aalborg Firmaidræts turneringsreglement, som er ham udleveret.

stk. 10: Aalborg Firmasport kan til enhver tid afbestille en dommer, der ikke fyldestgør de reglementariske krav.

stk. 11: I kampe, hvor straffesparkkonkurrencer anvendes, og hvor intet specielt er foreskrevet, leder dommeren disse i overensstemmelse med DBU's til enhver tid gældende regler.

stk. 12: I tilfælde, hvor dommeren måtte anse det for påkrævet, kan han til enhver tid på banerne forlange den banetilsynsførendes bistand, ligesom han kan søge dennes råd og vejledning i forhold, der navnlig angår Aalborg Firmaidræts særlige tarv.


§ 15 stk. 1: SPEC. REGLER FOR 5-MANDS/5-DAMERS.
Off-side reglen anvendes ikke.

stk. 2: Ved begyndelsesspark, frispark og målspark skal modspillerne være mindst 4 meter væk fra bolden.
Ved målspark er bolden i spil, når den er sparket ud af målfeltet. Modspillerne skal være uden for dette felt, indtil bolden er i spil.

stk. 3: Et hold består af indtil 8 spillere. Løbende udskiftning er tilladt efter henvendelse til dommeren.

stk. 4: Al udskiftning skal foregå ved midterlinien for såvel udtrædende som indtrædende spillere.

stk. 5: Målmanden kan ikke score med hånden (udkast).

stk. 6: Enhver form for skub, puf, grove tacklinger eller kraftige sammenstød skal straffes med frispark til modparten. Skønner dommeren, at begge spillere er skyldige i én og samme forseelse, skal dommeren stoppe spillet og lade bolden falde (dommerkast).

stk. 7: Hvor andet ikke er anført i disse regler, gælder love for associations-fodbold (nyeste udgave).


§ 16 stk. 1: MÅL/SPILLEPLADS.
Målene er ordinære håndboldmål.

stk. 2: Spillepladsen er af størrelsen: Bredde 30 m - længde 60 m, og opmærkes som den af DFIF skitserede bane.

stk. 3: Af banens afmærkning bruges:

1. Midterlinien fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit.
2. Arealet mellem banens optrukne linie og mållinien som             målfelt/straffesparksfelt.
3. Midten af banens straffesparkslinie som straffesparksmærke.


§ 17 stk. 1: UDENDØRS MIX-FODBOLD.
Kampene afvikles efter gældende 5 mands-regler.

stk. 2: Holdet består af 3 damer samt 2 herrer + 3 udskiftningsspillere (damer eller herrer).
Holdet består af indtil 8 spillere.

stk. 3: Der må højst være 2 herrer på banen, og de skal opholde sig på hver sin banehalvdel.

stk. 4: Hvis den ene herre bliver udvist, skal den anden vælge banehalvdel, og der skal han blive, indtil et af holdene har scoret.
Såfremt en herre er blevet udvist, kan man erstatte den sidste herre med en dame. Denne må spille over hele banen.
Såfremt en herre bliver udvist for resten af kampen, må der ikke skiftes en anden herre ind for en dame. Der må således kun være en herrespiller på banen resten af kampen, og denne skal så vælge banehalvdel for resten af kampen.

stk. 5: Mål scoret af damer tæller dobbelt.
Mål scoret i eget net tæller én score.

stk. 6: Hvis et hold møder op til kamp med 4 damer og 1 herre, er alle spilleberettiget. Herren skal igen vælge banehalvdel - denne gang for hele kampen.

stk. 7: Møder et hold kun med damer, er holdet ikke spilleberettiget, og kampen erklæres for tabt med 3-0, og klubben vil blive idømt en udeblivelse.


§ 18 stk. 1: INDEFODBOLD.
Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.

stk. 2: Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted - og kan finde sted når som helst.
Medens bolden er i spil, må nye spillere ikke betræde spillepladsen, før den "udskiftede spiller" helt har forladt denne. Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.

stk. 3: På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spiller forsætligt må spille bolden med hånd eller arm.

stk. 4: Ved DM-stævner er spilletiden minimum 1x8 min. uden pause. Ved Aalborg Firmasports stævner fastsættes spilletiden af turneringsledelsen og vil fremgå af det udsendte program.

stk. 5: Udvisning for resten kampen (rødt kort) medfører minimum karantæne i den efterfølgende kamp.


§ 19 stk. 1: INDENDØRS MIX-FODBOLD.
Kampene afvikles efter gældende indefodboldregler.

stk. 2: Holdet består af 2 damer samt 2 herrer + 3 udskiftningsspillere (damer eller herrer).
Holdet består af indtil 7 spillere.

stk. 3: Der må højst være 2 herrer på banen, og de skal opholde sig på hver sin banehalvdel.

stk. 4: Hvis den ene herre bliver udvist, skal den anden vælge banehalvdel, og der skal han blive, indtil et af holdene har lavet mål.
Såfremt en herre bliver udvist, kan man erstatte den sidste herre med en dame. Denne må spille over hele banen.
Hvis en herre får rødt kort, skal den anden vælge banehalvdel, hvor han skal blive resten af kampen.

stk. 5: Mål scoret af damer tæller dobbelt.
Mål scoret i eget net tæller én score.

stk. 6: Hvis et hold møder op til kamp med 3 damer og 1 herre, er alle spilleberettiget. Herren skal igen vælge banehalvdel - denne gang for hele kampen.

stk. 7: Møder et hold kun med damer, er holdet ikke spilleberettiget, og kampen erklæres for tabt med 3-0, og klubben vil blive idømt en udeblivelse.


§ 20 stk. 1: POKALER.
De udsatte pokaler er klubberne pligtig til at aflevere i den stand, de er modtaget.

stk. 2: Skulle en pokal bortkomme eller lide overlast, er den klub, der har pokalen til opbevaring, erstatningspligtig.

stk. 3: Skulle den turnering, hvori pokalen er udsat, blive ændret eller helt ophøre, forbeholder Aalborg Firmaidræt sig bestemmelsesret over pokalen.


§ 21 stk. 1: SÆRLIGE.
Hvor turneringsreglementet intet specielt foreskriver, har turneringslederen bemyndigelse til at anvende og henholde sig til de af DBU og DFIF til enhver tid fastsatte turneringsreglementer.

Anne Louise Vanggaard
Daglig Leder